numer 169/2006

Wystawa towarzysz¹ca :

 
zapraszamy  Pañstwa i Przyjació³ do obejrzenia wystawy tkaniny
rozpoczynaj¹cej
XXXIV Miêdzynarodowe Sympozjum 
FESTIWAL SZTUKI W£ÓKNA
KOWARY 2007

Gewebe - Code

Hanns Herpich

 

 Wystawa czynna od 10.09. 2007 -  do 25.10.2007

 

Hanns Herpich
1934 - Urodzi³ siê w Konradsreuth ko³o Hof/Saale
1939 - Pocz¹tek wykszta³cenia, praktyka tkacka 
1953 - Studia w Pañstwowej Wy¿szej Szkole W³okienniczo-In¿ynierskiej, 
w Munchberg/Oberfr.
1957- Asystent w Pañstwowej Wy¿szej Szkole W³okienniczo-In¿ynierskiej, 
w Munchberg/Oberfr.
1964 - Kierownik Pracowni Tkackiej i Druku na tkaninie w Akademii Sztuk Piêknych 
w Norymberdze
Inicjator za³o¿enia Stowarzyszenia “Warsztatów” w Norymberdze
1973 - Uzyska³ stopieñ naukowy docenta
1990 - Mianowany na stanowisko dziekana Katedry Sztuki w Akademii Sztuk Piêknych w Norymberdze 
1991- Prorektor w Akademii Sztuk Piêknych w Norymberdze 
Inspirator Sympozjum „Sztuka i Przemys³“
1995 - 1999 - Rektor Akademii Sztuk Piêknych w Norymberdze
1999.09.30 - Przechodzi na emeryturê
2001 - Kurator projektu “Tempus” - Akademii Sztuk Piêknych w Norymberdze, realizowanego w Akademii Sztuk Piêknych w Skopii/Macedonia i Miêdzynarodowej Szkole Grafiki w Wenecji/ W³ochy
2004 - Udzia³ w Artystyczno-technicznym Seminarium w Instytucie Rozwoju Kultury 
w Skopii/Macedonia
2005 - Viceprezes Niemieckiego Stowarzyszenia Sztuki Sakralnej w Monachium
2007 - Kurator warsztatu studyjnego w Pañstwowym Uniwersytecie w Tetevo/Macedonia
----------------

Hanns Herpich
1934 - geboren in Konradsreuth b.Hof/Saale
1939 - Schulausbildung, Lehre, Webereipraktikum
1953 - Studium an der Staatl.Textilfach-und-Ingenieurschule in Münchberg/Oberfr.
1957 - Assistent an der Staatl.Textilfach-und-Ingenieurschule in Münchberg/Oberfr.
1964 - Leiter der Studienwerkstätten fur Färben, Weben, Textildruck an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
Initiator der Werkbund-Werkatatt-Nürnberg 
1973 - Graduierung
1990 - Berufung an den Lehrstuhl für Textilkunst an der Akademie der Bildenden Kunste in Nürnberg
1991- Vizepräsident der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
Inspirator des Symposiums „Kunst+Industrie“
1995 - Präsident der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg
1999 - Emeritierung am 30.09.1999
2001 - Contraktor eines Tempus-Projektes der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg, der Fakultat Schönen Künste Skopje/Mazedonien und der Sciola Intern.di Grafica Venezia/Italien
2004 - Künstlerich-technische Seminare am Institut für Kulturentwicklung in Skopje/Mazedonien
2005 - 2.Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst in Munchen
2007 - Aufbau einer Studienwerkstatt an der Staatlichen Universität in Tetevo, Mazedonien


http://herpich.ovh.org